Huib Morelisse
Directeur Lagerwey

“Natuurlijk is het mooi als belanghebbenden vanuit pure maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzame energie projecten ondersteunen, maar dat overtuigt niet iedereen”, vindt Huib Morelisse, directeur bij Lagerwey. “Betrek daarom ook burgers via hun portemonnee en laat zien dat ook een goed financieel rendement mogelijk is. Sparen, beleggen en pensioen opbouwen is voor iedereen belangrijk en dat kan prima bereikt worden door te participeren in duurzame projecten.”

“Er is consensus, zeker op wetenschappelijk vlak, dat een transitie naar duurzaam opgewekte energie noodzakelijk is. Over de manier waarop dit moet gebeuren bestaat echter maatschappelijk gezien verdeeldheid.

De voorgenomen bouw van windmolen- en zonneparken stuit dikwijls op maatschappelijke weerstand omdat burgers het gevoel hebben dat lusten en lasten niet eerlijk verdeeld worden. Ontwikkelaars en bedrijven strijken subsidies op terwijl burgers lokaal de hinder ondervinden. De oplossing ligt voor de hand: geef burgers ook de kans om in de lusten mee te delen.”

“In Nederland worden er jaarlijks honderden miljarden euro’s in duurzame energieprojecten geïnvesteerd. Het merendeel van deze projecten wordt ontwikkeld en gefinancierd door grote, professionele partijen. Het voordeel hiervan is dat deze projecten professioneel worden uitgevoerd.

Het nadeel is dat burgers, consumenten en andere belanghebbenden zich niet betrokken voelen bij deze projecten. Het bieden van een mogelijkheid om te participeren is een goede manier om betrokkenheid en draagkracht te organiseren. Dat is al zichtbaar op kleine schaal, waar burgers direct investeren in hun eigen energievoorziening door zonnepanelen op het dak. Laten we dit ook mogelijk maken voor grote projecten.”

Planet en profit gaan goed samen

“De duurzame energiesector zou er goed aan doen om ook de financiële component van duurzame energieprojecten te benadrukken. Mensen betrekken onder andere financiële aspecten in hun afweging of zij steunen of staken. Maatschappelijk en financieel kunnen prima samen gaan. Sterker nog, het is steeds meer een vereiste, omdat het recht doet aan de wens om te kunnen participeren.”

Het is steeds meer een vereiste, omdat het recht doet aan de wens om te kunnen participeren.

“Als ontwikkelaar en bouwer van Nederlandse windturbines ben ik natuurlijk niet geheel objectief, maar we hebben met elkaar in Nederland afgesproken om de energievoorziening te verduurzamen. We willen naast klimaatverbetering ook minder afhankelijk zijn van onze steeds moeizamere gaswinning in Groningen. Daarom is het van groot belang een duurzaam alternatief te bieden dat op alle fronten een voordeel biedt.”

De overheid wikt, maar de burger beschikt

“De Rijksoverheid kan doelen stellen, maar burgers moeten hier ook achter staan. Het is dus aan overheden en marktpartijen om concreet en duidelijk te maken dat duurzame energie financiële kansen biedt voor particuliere investeerders. Creëer participatie opties, stimuleer mogelijkheden om te profiteren als financieel consument. Boter bij de vis, dat wisten onze voorvaderen ook al!”