Duurzame elektriciteit omvormen tot gas blijkt kansen te bieden. Duurzame energie vloeit onze samenleving vooral in de vorm van elektriciteit in. Elektriciteit die we eigenlijk alleen kunnen inzetten op het moment dat het wordt gegenereerd. Opslaan is lastig en vooral kostbaar.

Zo brengen batterijen (accu’s) een beperkte flexibiliteit en hoge transportkosten met zich mee en is het opslaan van energie in vallend water,dat weer omhoog wordt gepompt, een bewerkelijk proces, dat bovendien locatieafhankelijk is. Relatief nieuw is echter het opslaan van elektriciteit in gas, het zogeheten power-to-gas (P2G).

Kort gezegd wordt groene stroom middels elektrolyse omgevormd tot waterstofgas en zuurstof.Verwacht wordt dat het waterstof in de toekomst gebruikt zal worden als brandstof (voor bijvoorbeeld auto’s), maar vooralsnog vindt er methanisering plaats om het waterstof tot gassen om te vormen die momenteel al bruikbaar zijn. Ook kunnen de gassen gebruikt worden voor diverse andere doeleinden zoals verwarming van gebouwen.

Samenwerking

Om het concept verder te ontwikkelen, hebben elf Europese bedrijven de krachten gebundeld in het nieuw opgerichte North Sea Power to Gas. Eerder dit jaar gaven zij aan vooral heil te zien in P2G vanwege het goede (offshore) gasnetwerk dat al aanwezig is.

Ook wijzen zij erop dat de elektriciteitsopwekkingscapaciteit van de verschillende windparken in de Noordzee bij elkaar oplopen tot 100 GigaWatt in het jaar 2030, terwijl de gei╠łnstalleerde zonnepanelencapaciteit in de landen rond de Noordzee naar verwachting zal toenemen van 35 GigaWatt in 2012 tot bijna 60 GigaWatt in 2020.

De verwachting is dat Nederland door haar kennis en geografische ligging een voorname rol kan spelen in de zorg om deze energie verantwoord te gebruiken. Niet alleen voorbeelden van grootschalige installaties worden genoemd,maar ook van mobiele toepassingen en gebruik binnen netwerken van woonwijken.