Schiedam heeft op het gebied van economische vooruitgang en werkgelegenheid veel te danken aan haar haven, mede door de vele toeleveranciers in de stad. In de haven bevinden zich ook veel bekende ingenieursdiensten, die veel innoveren in de scheepsbouw, offshore en duurzaamheid. De thema’s duurzaamheid en innovatie zijn onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling voor het Schiedamse havengebied.

Energietransitie

“We zijn met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Schiedam in gesprek gegaan over verduurzaming”, vertelt Bart Heinz, projectleider herstructurering havengebied Schiedam. “In verschillende bijeenkomsten hebben we met betrokkenen gesproken over het opwekken, gebruik en hergebruik van energie.

Verschillende vormen van duurzame energie kunnen samen ingezet worden voor het gebied als geheel.

Zo is in kaart gebracht welke duurzame initiatieven en ideeën er al zijn. Voor de zomer gaat een uitgewerkt plan naar de Schiedamse gemeenteraad.” De deelnemers aan de bijeenkomsten hadden veel ideeën: van zonnepanelen en getijde-energie tot geothermie, windmolens op daken van gebouwen en slibsanering.

“Verschillende vormen van duurzame energie kunnen samen ingezet worden voor het gebied als geheel”, stelt Heinz. “Daar is al een mooi voorbeeld van: restwarmte uit een staalbedrijf wordt door een ander bedrijf gebruikt voor vloerverwarming.”

Intentieverklaring

Heinz merkte veel enthousiasme bij de aanwezigen op de drukbezochte bijeenkomsten. Een van de bijeenkomsten telde zelfs zo’n 150 bezoekers. Bij deze bijeenkomst is een intentieverklaring getekend door bedrijven in de Schiedamse Haven, gemeente, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, de GGD, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en De Verkeersonderneming.

Deze partijen committeren zich aan concrete doelen en heldere activiteiten om die te bereiken en hebben afgesproken om de gebiedsontwikkeling en duurzaamheid gezamenlijk op te pakken. “Het havengebied kan zo een kraamkamer worden voor een Schiedams duurzaamheidsprogramma én een voorbeeldgebied voor de regio.”