Dirk-Siert Schoonman
Bestuurslid Unie van Waterschappen

Als waterbeheerders worden wij dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden.

Om te voorkomen dat klimaatverandering toe neemt moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch worden beperkt. Dit betekent energie besparen en een brede inzet van duurzame energiebronnen.

De waterschappen willen in 2020 minstens veertig procent van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren. De waterschappen zijn één van de grootste producenten van biogas. Met het zuiveringsproces van afvalwater komt biogas vrij dat we kunnen gebruiken voor de eigen energievoorziening.

Door nieuwe technieken kunnen we steeds meer van dit biogas terugwinnen uit afvalwater en kunnen we potentieel meer gaan opwekken dan wel zelf nodig hebben.
Ook in het watersysteem liggen veel kansen voor energieopwekking. De waterschappen stellen hun terreinen en objecten, zoals dijken en rioolwaterzuiveringsinstallaties, steeds vaker open voor windmolens en zonnepanelen.

Ook halen we restwarmte en koude uit oppervlaktewater. Die potentie is enorm, zo blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat dat op de Klimaattop van vorig jaar is gepresenteerd.

Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54% van de nationale koudevraag, bijvoorbeeld voor de koeling van gebouwen, worden voorzien, namelijk 3,8 van 7 Petajoule. En in twaalf procent van de warmtevraag, zoals de verwarming van gebouwen.

''Met de investeringsagenda willen we de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen'

Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. Veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor het warmteverbruik. De waterschappen zien dan ook kansen om met andere decentrale overheden samen te werken in het behalen van de nationaal gestelde energiedoelen.

Wanneer gemeenten gebruik gaan maken van duurzaam opgewekte energie van waterschappen, werken we gezamenlijk aan het bereiken van de energiedoelstellingen uit bijvoorbeeld het SER Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

De energietransitie is een belangrijk onderdeel van Naar een duurzaam Nederland, de gezamenlijke investeringsagenda van de provincies, gemeenten en waterschappen. Met deze agenda willen we de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen. De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten.