Kennis en Innovatie

“De TSE is al zes jaar actief en werkte al aan innovaties voor er sprake was van een klimaatakkoord. Als TSE hebben we vooral een organiserende rol, ook binnen de industriële energietransitie. De TSE werd opgezet om de transitie van een fossiel energie systeem naar een duurzaam energie systeem en een CO2-neutrale economie in elke sector.

Dat leidde tot verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), waarvan TKI Energie & Industrie er één is. Maar alles houdt onderling verband met elkaar, dus zijn er ook TKI’s Biobased Economy, Gas, Urban Energy en Wind op Zee. Al deze ‘bouwstenen’ zorgen ervoor dat innoveren sneller gaat en er kennis uitgewisseld wordt. De financiële middelen binnen TKI’s komen uit het bedrijfsleven en van de overheid. “Het komt erop neer dat een ondernemer zelf investeert en de overheid hetzelfde bedrag bijlegt.”

Ambitieuze doelstelling

“Als gekeken wordt naar de verduurzaming van het energiesysteem lopen we als land nog steeds achter op andere Europese landen, maar de TSE doet wat ze kan. Aan de Industrietafel voor het klimaatakkoordzijn al plannen gemaakt voor de verduurzaming van de industrie. Als deze allemaal uitgewerkt worden, halen we onze ambitieuze doelstelling wel om de uitstoot van broeikasgas met 49 procent te verminderen.”

Als TSE hebben we mandaat om een omgeving te creëren waar innovaties plaats kunnen vinden. Onze rol is vooral verbindend; we brengen partijen bij elkaar langs de vijf TKI’s. Specifiek voor de energietransitie binnen de industrie, is het anders inrichten van processen. Een voorbeeld is de papierfabriek waar van ‘pulp’ papier wordt gemaakt.

Rode draad is de elektrificatie van processen.

Dit proces kost veel energie en innovaties moeten leiden naar een proces dat hetzelfde resultaat geeft, maar minder energie verbruikt.” Janssen verwacht dat elektrificatie van processen van groot belang zal zijn voor het verminderen van energiegebruik in de industrie. “Tegelijkertijd willen we ook onze welvaart behouden en moeten we de bedrijvigheid binnen Nederland zien te stimuleren.”

Tenders en subsidie

“Er zijn natuurlijk heel veel - verschillende bedrijven in Nederland. Een aantal grotere daarvan praten mee aan de Industrietafel, maar bij de TSE is er plaats voor iedereen; een klein bedrijf dat warmtepompen produceert of een grote speler die zich bezighoudt met windparken op zee.

Zij sluiten zich aan bij een TKI waar ook kennisinstellingen bij betrokken zijn en wij zorgen dat de samenwerking in innovatieprogramma’s tot stand komt. We adviseren de Rijksoverheid omtrent de tenders die nodig zijn om deze programma’s tot stand te brengen (het Rijk voert de subsidieregelingen uit).

De betrokkenheid van deelnemers aan een TKI is groot. Het zijn bedrijven die de daad bij het woord voegen, ze investeren zelf ook in hun product of idee en Iedereen heeft hetzelfde doel, namelijk door innoveren de energietransitie verder te helpen.”

CO2 verlaging

“Iedereen beseft nu wel dat deze transitie niet voor niets kan en dat het klimaatprobleem niet langer vooruit geschoven kan worden. Ik heb wel het gevoel dat in Nederland het besef heerst, dat er niet langer mee gewacht kan of mag worden.”

Mooie recente voorbeelden zijn er ook: “Tata Steel voerde een succesvolle test uit om de CO2-uitstoot bij het produceren van staal flink te verlagen. Een flinke CO2-reductie zou nu mogelijk moeten zijn met de nieuwe technologie Hlsarna. Dit voegt stappen in het productieproces samen en zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om staal te maken.”