Jack van der Hoek
Gedeputeerde Duurzaamheid provincie Noord-Holland

Jack van der Hoek is gedeputeerde Duurzaamheid de provincie Noord-Holland. Energietransitie is een belangrijk onderdeel van zijn portefeuille: “Het is een gezamenlijke ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.

We zijn op de goede weg, maar er moet veel gebeuren om de energieneutrale provincie binnen de gestelde termijn te bereiken.

Als je gewoon nog benzine kunt tanken en je huis met aardgas kunt verwarmen, dan kun je stellen dat de urgentie nog onvoldoende gevoeld wordt.

Daarnaast is het belangrijk om meer ruimte te bieden aan innovatie. Dat kan en moet echt veel sneller. Wij kiezen voor een driesporenbeleid. Energie besparen, duurzame energie opwekken en warmte en koude beter benutten.

Op die terreinen liggen volgens ons de beste kansen. De eerste pijler: Energie die we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat we slimmer omgaan met energie en verspilling tegengaan. Dat is niet alleen in het belang van de energietransitie; minder energieverbruik betekent ook een lagere energierekening voor inwoners en bedrijven.

In de toekomst gaan we elektriciteit inzetten voor allerlei toepassingen waarvoor we nu nog gas of olie gebruiken. Om te koken en onze huizen te verwarmen bijvoorbeeld. Die elektriciteit willen we duurzaam opwekken. Dat gaan we vooral doen met zon, wind en biomassa.

Dat is de tweede pijler. Binnen de derde pijler richten we ons op warmte die nu vaak verloren gaat: de restwarmte van de industrie, de elektriciteitsbedrijven en de afvalverwerking centrales. Met deze restwarmte kunnen we onder meer woningen en kassen verwarmen.”

Dat laatste lijkt heel ambitieus. Hoe gaat de provincie dat realiseren?

“Je ziet dat bestaande warmtenetten zich uitbreiden en nieuwe warmtenetten worden aangelegd. In de nabije toekomst willen we daar een verbindende infrastructuur bij neerleggen; een transportnetwerk dat lokale warmtenetten aan elkaar verbind. Dit vraagt een enorme investering waar we over in gesprek zijn met het Rijk.

“Je ziet dat bestaande warmtenetten zich uitbreiden en nieuwe warmtenetten worden aangelegd''

We kijken ook heel nadrukkelijk naar geothermie en andere duurzame warmtebronnen. Nederland heeft namelijk als voordeel dat onder een groot gedeelte van het oppervlak sedimentaire lagen aanwezig zijn, die uitermate geschikt zijn voor de economische winning van aardwarmte. We willen met proefboringen de potentie meten.

We zijn in overleg met regionale partners, andere provincies en het Rijk om tot een goede en betaalbare opzet van deze proefboringen te kunnen komen.”

Wat kan Noord-Holland nog meer doen op weg naar een energieneutrale provincie?

“De rol van de provincie is vaak verbindend en faciliterend, maar ook ondersteunend door middel van fondsen. Een belangrijk instrument is bijvoorbeeld het Servicepunt Duurzame Energie.

“De rol van de provincie is vaak verbindend en faciliterend, maar ook ondersteunend door middel van fondsen''

Daarmee ondersteunen we vooral gemeenten en corporaties bij hun duurzaamheidsbeleid. We hebben bijvoorbeeld CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, laten onderzoeken welke mogelijkheden er per gemeente zijn om de energie-infrastructuur aan te passen. Met als doel onafhankelijk zijn van aardgas.

De rapporten bied ik aan alle wethouders Duurzaamheid in Noord-Holland aan. Het rapport helpt ze om te kunnen anticiperen op de toekomst.”

Hoe belangrijk is het om samen te werken om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen?

“Samenwerking is van het allergrootste belang. Dat doen we bijvoorbeeld met kennisinstellingen, woningcorporaties, aannemers, particulieren en gemeenten. Het verder brengen van kennis en het delen van goede voorbeelden is noodzakelijk.

We moeten laten zien dat het anders kan! Dat helpt bij het realiseren van de echte omslag. We zijn goed op weg, maar in de hoofden van heel veel mensen moet de knop echt nog om.”