Nita Wink
Partner bij PwC

Hoe belangrijk is helderheid en transparantie binnen de filantropische sector?

De filantropische sector is van iedereen. Voor een sector die grotendeels bestaat van de giften van particulieren is het belangrijk om inzicht te geven in de activiteiten. Helderheid over bestedingen en transparantie over toezicht geven een donateur de mogelijkheid om weloverwogen te geven. De afgelopen jaren zijn hier grote stappen gemaakt en heeft de sector een voortrekkersrol in openheid. Sinds 2004 wordt om transparantie te stimuleren jaarlijks De Transparantprijs uitgereikt, hiervoor sturen ieder jaar ruim 200 goede doelen hun jaarverslag vrijwillig in.

Wat kan bijdragen aan meer helderheid?

Inzicht in impact is een belangrijke trend bij maatschappelijke organisaties. Op die manier verantwoorden organisaties de gemaakte keuzes en gedane investeringen. En laten ze zien hoe dit past in de strategie van hun organisatie. Anderen overtuigen van je toegevoegde waarde begint met het laten zien wat je als organisatie doet om je doelen te realiseren. Steeds meer goede doelen geven hier inzicht in. Organisaties evalueren activiteiten en beslissingen om nog effectiever om te gaan met de gegeven gelden.

Hoe ziet volgens jou de toekomst van de filantropische sector eruit?

De filantropische sector is een belangrijk element van onze maatschappij, die rol blijft en neemt zelfs toe met een terugtrekkende overheid. De wijze waarop deze rol wordt ingevuld zal veranderen, nieuwe vormen van samenwerking met bedrijfsleven, particulieren en andere organisaties gaan ontstaan. Samenwerking zal meer en meer gebaseerd zijn op een gelijkwaardige inbreng van kennis, ervaring en middelen. Niet zoals gebruikelijk via een leveranciersrelatie, maar samen nieuwe concepten en activiteiten creëren. De sector creëert nieuwe betrokkenheid en mogelijkheden, een nieuwe vorm van filantropie.Ramses Man
Senior fondsenwerver en oprichter Nassau

Hoe belangrijk is helderheid en transparantie binnen de filantropische sector?

Goede doelen communiceerden toen nog veel te schimmig over financiële zaken als overheadkosten en directeursalarissen. Dat is inmiddels veel beter geregeld, al beperkt die openheid van zaken zich nog wel teveel tot de jaarverslagen. En ja, wie leest die nou eigenlijk? Gelukkig plaatsen steeds meer organisaties dit soort informatie nu ook op de website. En zo hoort het ook.

Wat kan bijdragen aan meer helderheid?

De helderheid die organisaties moeten geven is niet over ‘hoe’ ze hun werk doen, maar over welke resultaten ze bereikt hebben. Niet communiceren over ‘input’, maar over ’outcome’. Maak duidelijk hoeveel mensen je echt hebt kunnen bereiken met je project en in welke mate hun leven hier mee verbeterd is. We zitten als filantropische sector nu al vijf jaar te klagen dat het zo moeilijk is om dat soort zaken goed te meten, maar volgens mij komt dat getreuzel voort uit de angst om afrekenbaar te worden.

Hoe ziet volgens jou de toekomst van de filantropische sector eruit?

Wat ik echt hoop is dat we als filantropische sector veel meer gaan investeren in innovatie. Er is een nieuwe generatie donateurs in opkomst die vraagt om een andere relatie, meer directe invloed wil, geraakt wil worden, zich niet meer voor langere duur wil binden maar eerder incidenteel of projectmatig. Om deze generatie te bedienen zullen er vernieuwende vormen van communicatie met de achterban moeten worden ontwikkeld. Dat vraagt om veel meer creativiteit en ondernemerschap binnen de filantropische sector.Wino van Veen
Hoogleraar Vennootschaps- en rechtpersonenrecht en special counsel Baker & McKenzie

Hoe belangrijk is helderheid en transparantie binnen de filantropische sector?

Dit zijn kernthema’s in alle sectoren van de maatschappij. Voor de filantropische sector zijn zij wellicht nog belangrijker. De filantropische sector is gefundeerd in maatschappelijke betrokkenheid. Maat- schappelijk vertrouwen is daarom cruciaal. Helderheid en transparantie zijn noodzakelijk om dat vertrouwen te behouden. Binnen de organisatie zijn transparantie en helderheid over de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en gemaakte keuzes essentieel. Als hieromtrent geen helderheid bestaat, heeft dit een negatieve invloed op het functioneren van de organisatie. Een goede governance structuur is daarom onontbeerlijk.

Wat kan bijdragen aan meer helderheid?

Het zou helpen als er duidelijke regels zijn over hoe filantropische instellingen moeten functioneren en rapporteren aan het publiek en dat op de naleving hiervan zou worden toegezien. De overheid neemt op dit punt geen verantwoordelijkheid. Een mogelijke oplossing hiervoor is breedgedragen zelfregulering. Dit moet uiteraard wel geschieden op basis van een verificatie van de aangeleverde informatie. Dat is niet altijd het geval. Een keurmerk dat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voldoet aan deze eisen. In bijvooreeld de fondsenwervende sector zijn alleen het CBF en de Raad voor financiële betrouwbaarheid geaccrediteerd.

Hoe ziet volgens jou de toekomst van de filantropische sector eruit?

Het is moeilijk in de toekomst te kijken. Een realistisch scenario is dat de maatschappelijke betekenis van de filantropische sector zal toenemen. Door het terugtreden van de overheid, vallen er leemtes die mede door de filantropische sector zullen moeten worden opgevuld. In de ‘geefwet’ wordt het ook aantrekkelijker gemaakt om te doneren aan het goede doel. Het beleid van de overheid is er aldus op gericht om een verdere ontwikkelingen uit bouw van de filantropische sector te stimuleren. Naar mate de maatschappelijke betekenis van de fifilantropische sector aan gewicht toeneemt, zal ook de behoefte aan helderheid en transparantie toenemen.