Dweilen met de kraan open

Op 2 juni 2016 viel er in een paar uur tijd zestig millimeter regen in Boxmeer. Deze hoeveelheid valt normaal gesproken in een hele maand. Straten kwamen blank te staan en ook landbouwgrond liep onder. De gemeente en het waterschap hebben alles op alles gezet om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het was echter dweilen met de kraan open. Het weerbericht opende die avond met de veelzeggende zin: “Welkom in het klimaat van morgen.”

De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte tegemoet zien. Het veranderende klimaat maakt handelen noodzakelijk.

Snelle verduurzaming

Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. Wij passen ons in een steeds hoger tempo en tegen stijgende kosten aan de klimaatveranderingen aan.

Het is belangrijk dat schadelijke effecten van klimaatverandering niet nog groter worden.
 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de schadelijke effecten van de klimaatverandering niet nog groter worden. Dat vraagt om een snelle verduurzaming van de economie en de samenleving. Waterschappen nemen vergaande maatregelen om bij te dragen aan een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Nederland.

Dit doen zij bijvoorbeeld door energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater en kou en warmte uit het oppervlaktewater te halen. Of door het creëren van waterbergingen in de stad en in landelijk gebied. Daarbij is het erg belangrijk om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers op zoek te gaan naar slimme oplossingen voor een klimaatbestendig Nederland.

Aanpassen in samenleving

Gemeenten, provincies en waterschappen willen, in de onlangs gepresenteerde Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland, een gezamenlijke bijdrage leveren aan de ingrijpende en kansrijke opgaven voor Nederland op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

We vragen het Rijk, bedrijven, organisaties en burgers mee te doen in de regionale organisatie, uitvoering en financiering. Er is immers regionale uitvoeringskracht nodig om deze nationale opgave aan te pakken.

Het succesvol aanpassen van de leefomgeving  staat of valt met draagvlak in de samenleving. Voor veel mensen lijkt de urgentie van klimaatverandering nog niet groot.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat twee procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de klimaatverandering. Het vergroten van die bewustwording moet wat mij betreft een nationaal speerpunt zijn.