Mario Hegger Wethouder Duurzeemheid gemeente Purmerend

Mario Hegger
Wethouder Duurzaamheid gemeente Purmerend

“In Purmerend is 75 procent van de huizen aangesloten op een warmtenet van de Stadsverwarming Purmerend (SVP). De SVP wordt verwarmd door biomassa snoeihout van Staatsbosbeheer en is dus een duurzame warmtebron.

Voor het verduurzamen van de overige 25 procent wordt nu gestart met een pilot. We zijn er vroeg bij, maar kunnen niet wachten, want het riool is binnenkort aan vervanging toe. Normaal gesproken wordt dan ook het gasnet vervangen, waardoor dit dus een ideaal moment is voor een pilot. Als die goed gaat kunnen we de aanpak verder uitrollen.”

Voor het proeftraject zijn een stuurgroep en werkgroep opgericht. En wordt vooral gezorgd dat de inwoners nauw betrokken worden, benadrukt Hegger. Zij kunnen zelf bepalen voor welke oplossingen zij kiezen: aansluiting op het bestaande warmtenet of een stap naar all electric. “Die keuze kunnen ze echter pas maken als ze alle ins en outs kennen. Daarom gaan we een op een met ze in gesprek.”

Daarnaast wordt letterlijk getoond welke veranderingen de huizen door zullen maken. De gemeente huurt een woning waarin alle ingrepen te zien zullen zijn. “Het is niet alleen een financiële keuze voor bewoners. Ze willen ook graag weten wat er daadwerkelijk aan hun thuis verandert. Daarom organiseren we ook heel praktische zaken als een workshop koken op inductie. We komen mensen zo veel mogelijk tegemoet.”

Investeren

Om de pilot doorgang te laten vinden moet de helft van de bewoners instemmen. De bewonersavonden die tot op heden zijn gehouden, verliepen heel positief, zegt Hegger. “Mensen zien de urgentie wel in en geven aan gevoelsmatig hun keuze al gemaakt te hebben. Samen kijken we nu naar de praktische kant.”

Bewustwording en vertrouwen lopen als rode draad door het hele project.

Neemt niet weg dat het financiële aspect belangrijk blijft. Vanuit bewonersperspectief kan overstappen op het warmtenet kostenneutraal. Wie overgaat op een volledig zelfvoorzienend, elektrisch huishouden zal zelf extra moeten investeren. Echter zullen zij na vijftien jaar – wanneer de investering is afbetaald – ook geen energie gerelateerde rekening meer hebben.

Voor beide situaties is voor veranderingen ‘achter de voordeur’ het voorstel gedaan aan de gemeenteraad om deze kosten tot een maximum van 5000 euro te vergoeden. Hierop is een amendement gekomen en dat hield onder andere in: de helft van de bewoners van de pilotwijk moet mee willen gaan met de energietransitie en vanuit het Rijk of provincie moet een substiantieel bedrag aan co-financiering komen.

Subsidie

Om het gehele project te bekostigen, zal een ongeveer even groot bedrag elders vandaan moeten komen, vertelt Hegger, doelend op het Rijk of Europa. “Het is een ingewikkeld spel, dat niet alleen bijzonder leerzaam is voor ons, maar voor heelNederland.

De lessen die we hier leren, kunnen we ook op andere plekken toepassen.Daarom heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten ons ook als pilotgemeente benoemd en draagt ze bij middels een subsidie.”

Vertrouwen

Een van de lessen is volgens de wethouder om eerst de kansen en mogelijkheden van de transitie in kaart te brengen. En vervolgens een keuze te maken voor een kleine wijk, van niet meer dan zo’n honderd woningen. Idealiter ook met particulier bezit.

Dan volgt een plan om bewoners mee te krijgen en hun belangen samen te brengen met die van de gemeente. “Op basis van vertrouwen”, zegt hij met klem. “Bewustwording en vertrouwen lopen als rode draad door het hele project.”