Olaf van der Kolk
Commercieel Operationeel Manager bij Reststoffenunie

Zodoende kunnen afvalstoffen - al spreekt men liever van reststoffen - onderwerp zijn van hergebruik. Kalk uit drinkwater dient bijvoorbeeld als grondstof in de glasindustrie  en de reststof waterijzer helpt bij de productie van biogas. “Het vereist wel dat alle reststoffen over heel Nederland geharmoniseerd moeten zijn.

Continuïteit is voor de afnemers dus van groot belang, net zoals kwaliteit en een kloppende prijs. Reststoffenunie draagt er zorg voor dat ze voldoen aan de specificaties van de afnemer en heeft hierin veel verbeterd. Zo zijn er afspraken met drinkwaterbedrijven voor harmonisatie van de kwaliteit.

Je kunt ervan uitgaan dat we de kwaliteit van het ijzer bij alle bedrijven goed kennen”, vertelt Olaf van der Kolk, commercieel operationeel manager bij Reststoffenunie.

Circulaire economie

Het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven werd twintig jaar geleden opgericht door henzelf en past in een circulaire economie waarin minder grondstoffenverbruik en dus minder afval aan de orde is.

Dat is onder meer de kalk die resteert na ontharding van het water, ijzerslib en grind.

Doelstelling van Reststoffenunie was destijds het vinden van een milieuhygiënische oplossing voor de reststoffen uit de drinkwaterbereiding. Dat is onder meer de kalk die resteert na ontharding van het water, ijzerslib en grind. “De bestemming van het ijzerslib kostte veel geld en de oplossing was zeker niet duurzaam. Er moest ook minder afval worden geproduceerd. Tegelijkertijd was de verwerkingsmarkt weinig transparant.

Met de komst van Reststoffenunie als ‘shared service center’ werd de inzameling en bestemming gecentraliseerd, vond er een collectieve inkoop van diensten plaats, werden de belangen behartigd en ontstond er een centrale administratie.”

Grondstoffen

Geleidelijk kwam het besef bij de bedrijven dat bewerking of scheiding van de reststoffen meerwaarde creëert voor afnemers. “Het scheelt kosten en is duurzaam. Lange tijd werden ijzerslib en kalkslib bijvoorbeeld in één “vijver” gestort, terwijl ze samen niet geschikt zijn voor één toepassing.

Alleen al door ze te scheiden maakt dat je er veel meer mee kunt. Zo kwam het bewustzijn dat afvalstoffen grondstoffen kunnen zijn. Inmiddels zijn in overleg met Reststoffenunie een aantal drinkwaterbedrijven ook overgegaan op het ontharden van water met calciet, in plaats van zand. Voor veel afnemers van de kalk leidde het zand waaraan de kalk zich hecht namelijk tot problemen met de machines of messen.

Overigens heeft het merendeel van de drinkwaterreststoffen inmiddels een productstatus gebaseerd op nationale en Europese regelgeving, waardoor ze officieel kunnen worden verhandeld en gebruikt als vervanger voor (primaire) grondstoffen.”

In Reststoffenunie delen drinkwaterbedrijven ook kennis en onderzoeksbudgetten. Inkomsten uit reststoffen, die in drie jaar ruim zijn verdrievoudigd, worden teruggegeven aan de bedrijven. De samenwerkingsvorm is uniek, zegt Van der Kolk. “Dat alle stoffen die vrijkomen bij de bereiding van drinkwater tot hun recht komen vergt dan ook een collectieve inspanning.